stats4u

Regulamin szkoleń

1 Postanowienia ogólne

I. Uczestnik/Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do Szkolenia

II. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie są zdefiniowane następująco:

a. Organizator – stats4u Alicja Szabelska-Beręsewicz, ul. Świetlikowa 68/2 61-680 Poznań, NIP 744-177-74-60, REGON 522457209, mail: 

b. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego, która uiściła opłatę z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu conajmniej 7 dni (5 dni roboczych) przed terminem szkolenia.

c. Szkolenie – szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem www.stats4u.eu.

2 Zgłoszenie udziału

I. Zawarcie umowy następuje po przesłaniu formularza on-line znajdującego się na stronie www.stats4u.eu lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres  wraz z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz po zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora.

II. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez Klienta, Organizator zobowiązuje się wysłać Klientowi zaakceptowanemu na Szkolenie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta potwierdzenie zaakceptowania zgłoszenia na Szkolenie, zawierające w szczególności szczegółowe informacje o zakresie, terminie oraz cenie Szkolenia i warunkach płatności (o ile nie zostało już ono opłacone). Chwila otrzymania przez Klienta potwierdzenia akceptacji zgłoszenia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji. Powiadomienie zostanie wysłane najpóźniej do 7 dni (5 dni roboczych) od daty otrzymania zgłoszenia.

3 Warunki płatności

I. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

II. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku klientów zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie stosownego oświadczenia.

III. Prośbę o wystawienie faktury pro forma należy zgłosić drogą mailową do Organizatora na adres .

IV. Klient powinien najpóźniej w terminie 7 dni (5 dni roboczych) przed rozpoczęciem szkolenia oraz po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 % ceny szkolenia na konto stats4u Alicja Szabelska-Beręsewicz nr 94 1140 2004 0000 3602 8256 1705. W tytule przelewu należy umieścić kod szkolenia podany w potwierdzeniu oraz swoje imię i nazwisko. W przypadku sektora publicznego Organizator akceptuje płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.

4 Rezygnacja z uczestnictwa

I. Klient ma prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu przed zaakceptowaniem zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora bądź też w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez obowiązku ponoszenia kosztów szkolenia, nie później jednak niż 7 dni od dnia rozpoczęcia Szkolenia.

II. W przypadku rezygnacji po zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora bądź po upływie terminu 14 dni od zawarcia umowy Klient jest zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

III. Rezygnację należy przesłać na adres poczty elektronicznej, na który nastąpiło zgłoszenie udziału w szkoleniu.

IV. W razie odstąpienia o umowy, Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Szkolenia w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

V. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI.  W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w ustalonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź też zmiany wykładowcy. Uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. W przypadku zmiany terminu przez Organizatora Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa i zwrotu 100% należności.

VII.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn od niego niezależnych oraz w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

5 Materiały szkoleniowe

I. Uczestnicy po zakończeniu każdego szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia stats4u Alicja Szbelska-Beręsewicz.

II. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

III. Organizator nie przenosi na Uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do przekazanych materiałów szkoleniowych.

6 Zasady składania reklamacji

I. Klient ma prawo złożenia reklamacji Szkolenia.

II. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email:  a także pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie 3 dni od dnia zakończenia szkolenia.

III. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.